Al-’Abbaad: “Al-Albaani in Our Time is Like [Imaam] Ahmad in His.”


 

The ’Allaamah, the Muhaddith of Medinah, the Shaikh ’Abdul-Muhsin al-’Abbaad, may Allaah the Most High protect him, said, “Al-Albaani in our time is like [Imaam] Ahmad in his.”

Al-Imaam al-Albaani, Shaikhul-Islaam wa Imaamu Ahlis-Sunnah wal-Jamaa’ah fi ’Uyoon A’laam al-’Ulamaa wa Fuhool al-Udabaa, p. 223.